คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาสังเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ทั้ง 6 ด้าน ดังกล่าว และกำหนดเป็นภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10 – 20 ปี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี ในการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว…

ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี 

ตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่ทาง วช.สนับสนุน (ภาคอีสานตอนล่าง)

กลยุทธ์การวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น ประกอบด้วยแผนงานวิจัย เช่น

1) การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและผลกระทบ

2) การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นระดับชาติ

และนานาชาติ

3) การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4) การวิจัยและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในสังคมและสถาบันการศึกษา

5) การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์

6) การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและเด็กก่อนวัยเรียน

7) การวิจัยส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษด้านการศึกษา

8) การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9) การวิจัยการเพื่อบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

และอาชีวศึกษาที่เป็นเอกลักษณ์

10) การวิจัยการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานการศึกษาเท่าเทียมกันทั่วประเทศ

11) การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความพร้อมของภาคเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

กลยุทธ์การวิจัยที่ 2 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กระบวนการสร้างจิตสาธารณะและความสามัคคีในสถาบันการศึกษาและสังคม ประกอบด้วยแผนงานวิจัย เช่น

1) การวิจัยและพัฒนาประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม

2) การวิจัยการพัฒนาอาสาสมัครและการเสริมสร้างจิตสาธารณะในสถาบันการศึกษา

และสังคม

3) การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสถาบันการศึกษาและสังคม

กลยุทธ์การวิจัยที่ 3 สร้างโอกาสด้านอาชีพและให้การศึกษาด้านสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วยแผนงานวิจัย เช่น

1) การวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์กลางการศึกษาที่หลากหลายต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2) การวิจัยเกี่ยวกับโอกาสและความพร้อมของไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อ

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ

3) การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งในและนอกระบบให้มีความพร้อมในการแข่งขันและมีความมั่นคงในชีวิต

ดูนโยบาย ยุทธศาสตร์การวิจัย (ดาวน์โหลด)

ข้อมูลจากเวป

http://www.onec.go.th

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: