คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม ศูนย์การเรียนรู้ ไอซีทีชุมชน ของกระทรวงไอซีที

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

1. หลักการและเหตุผล
จากนโยบายหลักของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยกระทรวงฯ ได้ทำการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ในชุมชนต่างๆ หลากหลายรูปแบบ กระจายทั่วประเทศไทย กว่า 280 แห่ง และยังมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดยการสร้างต้นแบบศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน อำเภอละ 1 แห่งในระยะเริ่มต้น
นอกจากการพัฒนาการแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชนผ่านเครื่องมือ ICT แล้ว กระทรวงฯ ได้พยายามสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมผ่านเครื่องมือสื่อใหม่ หรือ ICT โดยอาศัยแนวคิดโลกไร้พรมแดน มุ่งเพื่อสร้างองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนสินค้า ภูมิปัญหา และสร้างความสามารถในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
การประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เข้ากับวิถีชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ทั้งการจัดเก็บข้อมูลชุมชน การประชาสัมพันธ์ชุมชน สินค้า ภูมิปัญญาผ่าน WEB 2.0 เพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการช่วยเหลือ เกื้อกูลผ่านอินเทอร์เน็ต และสร้างมูลค่าสินค้า บริการของชุมชนผ่านแนวคิด Social Networking นอกจากนี้ ยังได้เน้นการให้ข้อมูลชุมชนแก่ตลาดโลกผ่านเครื่องมือ Search Engine ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก ด้วยการนำเสนอข้อมูลชุมชนผ่านสื่อต่าง ได้แก่ เว็บไซต์ชุมชน ภาพ วิดีโอ บทวิจารณ์ ฯลฯ เพื่อเป็นการเปิดตลาดแนวใหม่ให้แก่ชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในความพยายามของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการใช้ ICT เพื่อเป็นเครื่องมือของการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์โครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน ที่สามารถจัดเก็บ แสดง และวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนในลักษณะต่างๆ รวมถึงข้อมูลชุมชนบนแผนที่ พร้อมรวบรวมสารสนเทศที่จำเป็นให้แก่ชุมชนในหมวดหมู่ที่ง่ายต่อการค้นหา
2.2 เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ http://www.thaitelecentre.org ให้เป็น web 2.0 สำหรับการพัฒนาต่อยอดความรู้ของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co-Creation) เพื่อพัฒนาระบบร้านค้าชุมชนออนไลน์ให้แก่สินค้าและบริการของชุมชน พร้อมการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: