คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

CIPP MODEL

การประเมินผลการดำเนินงานรูปแบบ CIPP MODEL
การประเมินผลรูปแบบ CIPP MODEL เป็นกรอบงานที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลแผนงาน / โครงการ / บุคลากร /ผลผลิต/ องค์กร / และระบบ รายการประเมินผลแบบ CIPP MODEL นี้เป็นการมุ่งเน้นไปใช้ในการประเมินผลแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวขององค์กร
CIPP คือตัวย่อยในการประเมินดังนี้
C คือ context หมายถึง บริบท
I คือ input หมายถึง ปัจจัยนำเข้า
P คือ process หมายถึง กระบวนการ
P คือ product หมายถึง ผลผลิต
การประเมินใน 4 ส่วนข้างต้นนี้เป็นการตอบคำถามว่า
1. อะไรคืองานที่ต้องทำ
2. ควรทำงานนี้อย่างไร
3. งานที่กำหนดไว้ได้ลงมือทำหรือยัง
4. งานนั้นสำเร็จหรือ ไม่
ในรายการประเมินนี้เป็นคำถามที่ว่างานนี้สำเร็จหรือไม่หรือการประเมินในระดับผลผลิตนั้นเชื่อมโยงไปถึงผลกระทบ ประสิทธิผล ความยั่งยืน และเป็นการนำไปประยุกต์ใช้ในการประเมินที่หลายหลายตามลำดับรายการประเมินใน 4 ส่วนนี้มีคำถามย่อย ๆ อีกคือ
1. ได้รับประโยชน์สูงสุดหรือไม่
2. ความต้องการได้รับการตอบสนองหรือไม่
3. ประโยชน์ที่ได้รับยั่งยืนหรือไม่
4. กระบวนการที่ดำเนินการให้เกิดผลผลิตที่ได้พิสูจน์ได้พิสูจน์ให้เห็นการนำไปประยุกต์ใช้และสามารถประยุกต์ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับเป้าหมายงานอื่น ๆ หรือได้หรือไม่
– รายการประเมินนี้ ออกแบบเพื่อช่วยผู้ประเมิน ประเมินแผนงาน ที่มีเป้าหมายระยะยาว
– รายการประเมินนี้มีหน้าที่หลักประการแรกคือ ช่วยผู้ประเมินแยกแยะช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรายงานการประเมินผลที่ช่วยสนับสนุนให้ทีมงานนำไปใช้วางแผนการดำเนินงาน นำลงสู่การปฏิบัติ, จัดระบบองค์กรและหรือเผยแพร่การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพที่บรรลุเป้าหมายอันจะเกิดประโยชน์สูงสุด หน้าที่หลักอีกประการหนึ่งของรายการประเมินนี้คือช่วยให้ผู้ประเมินได้ทบทวนและเข้าถึงประวัติของแผนงานและเขียนรายงานผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดแผนงานได้อย่างมีคุณธรรม มีคุณค่า ซื่อสัตย์ และมีส่วนสำคัญและเป็นบทเรียนแห่งการเรียนรู้
– รายการประเมินนี้มีส่วนประกอบสำคัญ 10 ขั้นตอน คือ
1. การประเมินข้อตกลงตามสัญญา
2. การประเมินบริบท
3. การประเมินปัจจัยนำเข้า
4. การประเมินกระบวนการ
5. การประเมินผลกระทบ
6. การประเมินประสิทธิผล
7. การประเมินความยั่งยืน
8. การประเมินการประยุกต์ใช้
9. การประเมิน การประเมินผล
10. การประเมินการสังเคราะห์
รายการประเมินแบบ CIPP MODEL นี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการพัฒนางาน ไม่ใช่เพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ขั้นตอนที่หนึ่งการประเมินข้อตกลงตามสัญญา
การประเมินข้อตกลงตามสัญญาควรอยู่บนพื้นฐานของการตกลงกันไว้ล่างหน้าอย่างชัดเจนร่วมกับผู้รับบริการ และควรปรับให้เป็นปัจจุบันตามความต้องการตลอดระยะเวลาการประเมิน
1. พัฒนาความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการประเมินผลมีงานอะไรที่จะต้องทำบ้าง
2. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อตกลงที่ต้องการเพื่อทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ถูกต้องสามารถจัดเก็บได้
3. สร้างความชัดเจนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องว่าการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมีอะไรบ้างที่มีความจำเป็นเพื่อทำการประเมินผล แผนงานอย่าเต็มรูปแบบ
4. สร้างความชัดเจนในธรรมชาติ เนื้อหา ระยะเวลา โดยประมาณของการสรุปรายงานการประเมินผลครั้งสุดท้าย
5. สร้างความชัดเจนในบริบท เนื้อหา และระยะเวลา การรายงานย่อยและช่วงระยะเวลาการนำเสนอรายงานผล
6. เข้าถึงข้อตกลงที่ตกลงไว้ เพื่อความสมบูรณ์ ของกระบวนการรายงาน
7. สร้างความชัดเจน ถึงช่องทางสื่อสารและการช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อตกลงในส่วนของการนำไปประยุกต์ใช้ ระยะเวลาของการประเมินผล และใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการดำเนินงานการประเมินผลครั้งนี้
9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อตกลงในส่วนของการจัดสรรงบประมาณในการประเมินผลและวงเงินงวดและวันที่จะจ่ายเงิน
10. กำหนดบัญญัติไว้ชัดเจนสำหรับการทบทวน, ความคลอบคลุม,การแก้ไขและหรือการยกเลิกการประเมินผล
วันนี้ขอนำเสนอขั้นตอนที่หนึ่งเพียงขั้นตอนเดียวก่อน เพราะเป็นช่วงการจัดทำแผน การจัดทำโครงการ การวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ ก็ขอฝากเป็นการบ้านให้พวกเราได้นำไปประยุกต์ใช้ เป็นข้อคิดว่าเราได้ตั้งเป้าหมายการทำงานไว้อย่างไร เท่าไร และจะใช้งบประมาณอย่างไร เท่าไร โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลการดำเนินงานรูปแบบ CIPP MODELก่อนตัดสินใจ อย่างน้อยต้องตอบคำถามให้ได้ว่า
1.อะไรคืองานที่ต้องทำ
2.ควรทำงานนี้อย่างไร
3.งานที่กำหนดไว้ได้ลงมือทำหรือยัง
4.งานนั้นสำเร็จหรือ ไม่
และได้มีการวางแผน การทำข้อตกลงตามสัญญา ระหว่างเจ้าของโครงการ และผู้รับบริการ กันไว้หรือไม่ ถ้ายังไม่มีคงต้องกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้ง มิเช่นนั้นแล้วก็จะไปดำเนินการในขั้นต่อๆไปไม่ได้

ข้อมูลจาก http://chusak.igetweb.com/index.php?mo=3&art=41941501
ดร.ชูศักดิ์ ประเสริฐ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: