คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา
เพื่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนศรีแสงธรรม
ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

พระครูวิมลปัญญาคุณ และคณะกรรมการวัดป่าศรีแสงธรรม ได้สร้างโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา (1-6) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายขอบ ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิต มีทักษะความรู้ความสามารถตามหลักสูตรเต็มศักยภาพของผู้เรียน ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากสภาพฐานะทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่เอื้ออำนวยในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมา เช่นปัญหายาเสพติดตามแนวชายขอบ ปัญหาการไม่พร้อมการมีบุตรก่อนวัยอันควร และปัญหาอื่นๆ ทำให้ทางวัดมีแนวคิดที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษา ทางวัดป่าศรีแสงธรรมเอง ได้ดำเนินการตามกำลังที่มีอยู่อย่างเต็มที่จัดการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชน ทั้งนี้ได้มีการจัดการเรียนการสอน ฝึกอบรม ให้ทุนการศึกษา มีการจัดสวัสดิการพิเศษให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น อาหารกลางวัน รถรับส่ง และชุดนักเรียน เครื่องเขียนแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรีของรัฐบาล ปัจจุบันโรงเรียนศรีแสงธรรมมีนักเรียน 142 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในแต่ละปีการศึกษา ทำให้พบว่าทางโรงเรียนไม่สามารถรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้เท่าที่ควร จากห้องเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอรวมทั้งห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับจัดการเรียนการสอน จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเพิ่มขึ้นหนึ่งหลัง ขนาด 52 X 12 เมตร 4 ชั้น จำนวน 12 ห้องเรียน ด้วยประมาณการงบประมาณ จำนวน 13 ล้านบาท เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
การมีส่วนร่วมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาคุณภาพของเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวชายขอบ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการเป็นเจ้าภาพผ้าการศึกษาในครั้งนี้ นับว่าได้สร้างมหากุศลด้วยการให้แหล่งวิชาความรู้เป็นธรรมทาน ซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่ดังพุทธภาษิตที่ว่า “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ” คือ “การให้ธรรมะ(วิทยาทาน) ชนะการให้ทั้งปวง”
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและการสั่งบุญในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกสิ่งทุกประการถึงที่สุดแห่งการพ้นทุกข์โดยเร็วเทอญ

ท่านสามารถร่วมบริจาคผ่านทางธนาคารได้ที่
“กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม”
ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร เลขที่บัญชี 786 006 3333

ติดต่อสอบถาม หรือขอรับใบอนุโมทนาได้ที่ พระครูวิมลปัญญาคุณ 086 233 1345
http://www.sisaengtham.ac.th E-Mail: sisaengtham@gmail.com
หรือเข้าชมการก่อสร้างอาคารเรียนได้ที่
https://plus.google.com/photos/104014388561968364837/albums/5631605594619641505?banner=pwa

และภาพกิจกรรมของโรงเรียนได้ที่
http://picasaweb.google.com/sisaengtham.ac.th
http://picasaweb.google.com/sisaengtham.ac
http://picasaweb.google.com/sisaengtham

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: