คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์นโยบาย หรือวิเคราะห์งาน ได้แก่การนำหลัก อริยสัจ มาประยุกต์ใช้อันได้แก่
ทุกข์
สมุทัย
นิโรธ
มรรค
1.การกำหนดปัญหา
ทุกข์ คือการศึกษา การกำหนดรู้ถึงปัญหา เป็นการวิเคราะห์ปัญหา
2.ที่มาของปัญหา
สมุทัย คือการศึกษาวิเคราะห์ที่มาของปัญหา ต้นเหตุของปัญหา
3.กำหนดเป้าหมาย
นิโรธ คือการกำหนดเป้าประสงค์ อย่างเป็นระบบ มีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบคอบ
4.การดำเนินการ
มรรค คือการวิเคราะห์ทางเลือก วิธีดำเินินการ อย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: