คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการ คือ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา

กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษามี ๔ ประการคือ

พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่
พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้

 เป้าหมายยุทธศาสตร์และตัวบ่งชี้
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)

 

เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  จึงกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์  ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่บัดนี้จนสิ้นสุด พ.ศ.๒๕๖๑  ดังนี้

เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๑    คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

     ๑.๑    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ  มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐
๑.๒    ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ (ผลทดสอบ PISA)
๑.๓    ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๑.๔   ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี
๑.๕   สัดส่วนผู้เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษา : สามัญศึกษาเป็น ๖๐:๔๐
๑.๖   ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและอุดมศึกษามีคุณภาพระดับสากลและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๑.๗ จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ ๑๕-๕๙ ปี)  เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี

เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๒    คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

     ๒.๑    ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๒.๒    อัตรการรู้หนังสือของประชากร (อายุ ๑๕-๖๐ ปี)  เป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๓    ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ ๑๐
๒.๔   คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน / นอกเวลาทำงาน  โดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที
๒.๕   สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ต่อประชากรอายุ ๖ ปี ขึ้นไปเป็นร้อยละ ๕๐

เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๓    คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

     ๓.๑    ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นพลเมือง
๓.๒    จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓.๓    จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ที่ตั้งครรภ์  ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓.๔    จำนวนเด็กและเยาวชนเข้ารับการบำบัดยาเสพติด  ลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี
๓.๕    สัดส่วนคนไทยที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมอย่างสม่ำเสมอ  เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี

เป้าหมายยุทธศาสตร์ข้อ ๔    คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีความสามารถในการสื่อสาร

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย

     ๔.๑    ผู้เรียนทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๕  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์
๔.๒    ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา  มีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้ และมีงานทำภายใน ๑ ปี  รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระเพิ่มขึ้น
๔.๓    กำลังแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป  เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๕ และมีสมรรถนะทางวิชาชีพตามมาตรฐาน


ที่มา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: