คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

7 ‘ s Model,Mckinsey

 

นวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1980 โดย Robert Waterman, Tom Peter and Julien Phillips แนวคิดนี้ได้ให้ความสำคัญขององค์ประกอบภายในองค์การที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ จำทำให้องค์การดำรงอยู่ได้และมีชัยชนะเหนือ คู่แข่งขัน อันได้แก่

 1.Structure เป็นโครงสร้างขององค์การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงขนาดการควบคุม การรวมอำนาจ และการกระจายอำนาจ ของผู้บริหาร การแบ่งโครงสร้างงานตามหน้าที่

2.Strategy หมายถึง กลยุทธ์ในการทำงาน การวางแผนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม พิจารณาโดย swot

3.Style หมายถึง วิธีการทำงานที่มีรูปแบบวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะองค์การ เช่น การสั่งการ การควบคุม การูงใจ สะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์การ

4.System หมายถึงกระบวนการและลำดับขั้นการปฎิบัติงานทุกอย่างที่เป็นระบบที่ต่อเนื่องสอดคล้องประสานกันทุกระดับ
5.Skill หมายถึง ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านต่างๆ

6.Staff หมายถึง บุคลากรที่มีแนวคิด ค่านิยม ทัศนคติ แรงจูงใจ ความรู้ความสามารถ การพัฒนาบุคคลกรอย่างต่อเนื่อง

7. Shared value หมายถึง ค่านิยมร่วมกันระหว่างคนในองค์การ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

    แบบจำลอง 7’s ของ Mc kinsey จะเป็นเรื่องบุคคลในองค์การเป็นส่วนใหญ่ หรือมีผลเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติของคนในองค์การ ดังนั้นการให้ความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การโดยเฉพาะสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การจะมีความสำคัญยิ่งในอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในทุกๆด้าน

(ศึกษาศาสตร์ มสธ. ประมวลสาระทฤษฎีและแนวปฏิบัติ หน่วยที่9)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: