คุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเิลิศ

Decision Making

การตัดสินใจ

การตัดสินใจ ( Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณาหรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์การ

การตัดสินใจได้รับการยอมรับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารหรือการจัดการเกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การประสานงาน และการควบคุม การตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน ดังที่ บาร์นาร์ด ( Barnard, 1938 ) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่างๆ ให้เหลือทางเลือกเดียว

จากเอกสารการฝึกอบรม มสธ.แบ่งการตัดสินใจออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. นโยบาย เป็นการตัดสินใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่จำกัดเป็นประโยชน์ต่อองค์การมากที่สุด

2. การดำเนินงาน เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้ประโยชน์สูงสุด

3. การปฏิบัติการ เป็นการตัดสินใจของแต่ละระดับในองค์การเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย

ตัวแบบของการตัดสินใจเชิงประยุกต์ นักวิชาการได้ตัวแบบการตัดสินใจเชิงประยุกต์หลายตัวแบบ ยกตัวอย่าง

  • การตัดสินใจตามแนวคลาสสิก ได้เสนอตัวแบบเชิงกระบวนการ โดยแบ่งตัวแบบตามลำดับขั้นเริ่มจาก ระบุปัญหา การกำหนดจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ การระบุทางเลือกที่เป็นไปได้ การพิจารณาผลที่เกิดจากทางเลือกแต่ละอย่าง การประเมินทางเลือก การเลือกทางที่ดีที่สุด และการปฏิบัติตามการตัดสินใจนั้น
  • เฮอร์เบิร์ท เอ ไซมอน (Herbert A. Simon) เป็นคนแรกที่เสนอตัวแบบการบริหารที่เน้นกลยุทธ์แห่งความพอใจ ()ตัวแบบการตัดสินใจทางการบริหารเป็นตัวแบบการตัดสินใจที่คำนึงถึงการนำไปปฏิบัติ กล่าวคือพยายามที่จะให้ทางเลือกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากที่สุด ไซมอนได้แบ่งการตัดสินใจออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การตระหนักและระบุปัญหา และเรื่องที่ตัดสินใจ การวิเคราะห์ความยุ่งยากในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ การกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนาแบบหรือกลยุทธ์การดำเนินงาน และกำหนดแผนปฏิบัติงาน แต่ละขั้นตอนนำมากล่าวดังนี้
  1. การตระหนักและระบุปัญหา และเรื่องที่ตัดสินใจ เป็นขั้นตอนสำคัญและมีผลต่อแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตามมา แต่มักไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารเท่าที่ควร
  2. การวิเคราะห์ความยุ่งยากในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เป็นการพิจารณาปัญหาแยกย่อยเฉพาะเจาะจง และต้องการข้อมูลเพิ่มเพื่อการพิจารณาได้อย่างถูกต้อง
  3. กำหนดเกณฑ์เพื่อแก้ปัญหา ผู้บริหารต้องรู้จักการแก้ปัญหาระดับไหน จึงอยู่ในระดับความพึงพอใจ จุดประสงค์ที่ต้องการจะต้องสอดคล้องกับภารกิจขององค์กร
  4. พัฒนาแบบหรือกลยุทธ์การดำเนินการ เป็นการพัฒนาแผนอย่างเป็นระบบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหา โดยกำหนดแผนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ง่ายต่อการปฏิบัติ คือการระบุทางเลือก การคาดการผลที่จะได้รับ และการคัดเลือกทางที่จะแก้ปัญหา

1)      การระบุทางเลือกในการแก้ปัญหา เป็นการกลั่นกรองเรื่องราวต่างๆ (Intelligence activity) รวบรวมข้อมูล สภาพแวดล้อม ฯลฯ ที่จำเป็นจะต้องพิจารณาในการตัดสินใจ
เพื่อให้ได้ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้ความคิดสร้างสรรค์ ค้นคว้าพัฒนาทางเลือกที่มีเหตุผล และมีความเป็นไปได้มากที่สุด

2)      การคาดการณ์ผลที่จะได้รับ จะต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดซึ่งจะแน่นอนตายตัวไม่ได้นอกจากจะเป็นการคาดการณ์ว่า เป็นผลที่จะเป็นไปได้เท่านั้น

3)      การพิจารณาทางเลือกและเลือกแนวปฏิบัติ คือการวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทาง ผู้บริหารจะตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด พอใจที่สุด หรือให้ผลตอบแทนมากที่สุด

5.วางแผนปฏิบัติเมื่่อตัดสินในแล้ว เพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ศึกษาศาสตร์ มสธ.:ประมวลสาระฯทฤษฎีและแนวปฏิบัิติฯหน่วยที่ 6)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: